Có thể tìm điểm theo tên hoặc theo mã học sinh :

Tìm điểm theo tên Nhập họ, chữ lót và tên có dấu, nếu chỉ nhập tên chương trình cho kết quả nhiều tên giống nhau.

Tìm theo mã học sinh, nhập đủ mã học sinh gồm 7 ký tự  VD:10A0115.

Nhấn F9 để  đổi kiểu gõ tiếng việt .

Chú ý : Có thể nhập theo tên hoặc theo mã học sinh

            Nếu chương trình không tìm thấy học sinh hãy thử lại.

            Phân biệt giữa Thúy với Thuý, Hòa với Hoà