SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Phan Thanh Sơn_Đ

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP 10A03-DIA HOP 12A05-DIA  
2   HOP 12A06-DIA HOP 12A06-DIA  
3 10A01-DIA HOP 12A05-DIA HOP 12A06-DIA  
4 12A03-DIA HOP   HOP 12A03-DIA  
5 12A05-DIA HOP 12A03-DIA HOP 10A02-DIA  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018