SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Đặng Thị Nhung_CD

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     HOP 11A09-GDCD 12A06-GDCD  
2   12A02-GDCD HOP 11A04-GDCD 11A07-GDCD  
3 11A12-GDCD 12A04-GDCD HOP   12A12-GDCD  
4 11A10-GDCD 12A10-GDCD HOP 11A08-GDCD 11A06-GDCD  
5 12A08-GDCD 11A02-GDCD HOP 11A11-GDCD 12A13-GDCD  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018