SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12A02-SU 10A03-SU    
2 10A09-SH   12A08-SU 10A07-SU    
3 10A03-SU          
4     10A09-SU 10A09-SU    
5 12A10-SU   10A07-SU 12A04-SU    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018