SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Phượng_V

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10A09-VAN    
2 10A02-SH   12A09-VAN   10A09-VAN  
3 12A09-VAN   12A09-VAN 10A02-VAN 10A02-VAN  
4 10A08-VAN     10A02-VAN 10A08-VAN  
5     10A09-VAN   10A08-VAN  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018