SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh_V

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP HOP HOP HOP HOP
2   11A07-VAN 12A13-VAN 11A01-VAN   HOP
3   12A02-VAN 12A13-VAN 11A01-VAN   HOP
4   12A13-VAN 12A02-VAN 11A07-VAN    
5   11A01-VAN 12A02-VAN 11A07-VAN    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018