SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Ngô Văn Mười_T

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A02-TOAN   10A02-TOAN 10A10-TOAN  
2   10A02-TOAN   10A02-TOAN    
3 12A13-TOAN 10A10-TOAN   12A13-TOAN 12A13-TOAN  
4 12A13-TOAN 10A10-TOAN        
5       10A10-TOAN    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018