SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Aí Vi_AV

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A12-NN 11A12-NN   11A05-NN HOP
2   11A05-NN 11A12-NN   11A05-NN  
3            
4   11A04-NN 11A04-NN   11A04-NN  
5   11A05-NN 11A04-NN   11A12-NN  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018