SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thị Ngọc Lan_AV

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A05-NN 12A10-NN   10A09-NN  
2 12A10-SH 10A05-NN 12A02-NN   12A10-NN  
3 12A10-NN 12A10-NN 10A09-NN   12A02-NN  
4   12A02-NN     10A05-NN  
5   10A09-NN     12A02-NN  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018