SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Ngọc Lâm_T

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A08-TOAN HOP 11A08-TOAN 11A08-TOAN  
2   11A08-TOAN HOP   11A12-TOAN  
3   12A06-TOAN HOP 12A06-TOAN    
4     HOP 11A12-TOAN 12A06-TOAN  
5   11A12-TOAN HOP 11A12-TOAN 12A06-TOAN  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018