SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan_S

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A01-SINH HOP 11A01-SINH HOP  
2   12A08-SINH HOP 11A09-SINH HOP  
3     HOP 11A12-SINH HOP  
4   12A04-SINH HOP   HOP  
5   12A06-SINH HOP 11A02-SINH HOP  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018