SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Quang Thiện_T

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A06-TOAN 10A08-TOAN 12A02-TOAN HOP  
2 10A06-SH 10A06-TOAN 10A08-TOAN 12A02-TOAN HOP  
3     12A02-TOAN   HOP  
4 10A06-TOAN 10A08-TOAN   10A08-TOAN HOP  
5   12A02-TOAN   10A06-TOAN HOP  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018