SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Hà Văn Luyên_L

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A04-CN   12A08-LY 11A04-CN  
2       12A01-CN 12A01-LY 11A05-LY
3   12A08-LY   11A05-LY 11A04-CN 11A05-CN
4   12A08-CN   11A05-LY 12A04-LY  
5   12A04-LY   12A01-LY 11A05-CN  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018