SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Hà Duy Nghĩa_T

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       HOP 11A09-TOAN HOP
2 11A09-SH   11A09-TOAN HOP 11A09-TOAN HOP
3     11A09-TOAN HOP   HOP
4 12A08-TOAN     HOP 12A08-TOAN  
5     12A08-TOAN HOP 12A08-TOAN  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018