SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Trương Văn Tuấn_L

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     HOP   10A06-LY  
2   10A04-LY HOP   12A07-CN  
3   10A04-LY HOP 10A04-LY    
4 12A10-CN 10A06-LY HOP 10A06-LY 12A07-LY  
5 12A07-LY 12A10-LY HOP 12A12-CN 12A10-LY  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018