SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: CaoVăn Nhân_Tin

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP 10A09-TIN HOP 11A12-TIN  
2 10A08-SH HOP 11A11-TIN HOP 10A08-TIN 10A10-TIN
3 11A02-TIN HOP 10A10-TIN HOP 11A06-TIN 10A08-TIN
4 11A06-TIN HOP 11A12-TIN HOP   10A09-TIN
5   HOP 11A02-TIN HOP 11A11-TIN  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018