SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Đình Hồng_T

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10A05-TOAN 10A05-TOAN  
2 10A03-SH     10A03-TOAN 12A09-TOAN  
3 10A05-TOAN     10A03-TOAN 12A09-TOAN  
4 10A05-TOAN     12A09-TOAN 10A03-TOAN  
5       12A09-TOAN 10A03-TOAN  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018