SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


Thời khóa biểu giáo viên: Phan Văn Kiểu_T

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     HOP   11A01-TOAN  
2 11A01-SH   HOP 12A05-TOAN 11A01-TOAN  
3     HOP 12A05-TOAN    
4     HOP 11A01-TOAN 12A05-TOAN  
5     HOP 11A01-TOAN 12A05-TOAN  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018