SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Xuân Tuấn_T     12A04-TOAN 12A04-TOAN               12A04-TOAN   12A10-TOAN 12A10-TOAN HOP HOP HOP HOP HOP     12A10-TOAN 12A10-TOAN 12A04-TOAN HOP HOP      
Hà Duy Nghĩa_T   11A09-SH   12A08-TOAN               11A09-TOAN 11A09-TOAN   12A08-TOAN HOP HOP HOP HOP HOP 11A09-TOAN 11A09-TOAN   12A08-TOAN 12A08-TOAN HOP HOP HOP    
Phạm Quang Thiện_T   10A06-SH   10A06-TOAN   10A06-TOAN 10A06-TOAN   10A08-TOAN 12A02-TOAN 10A08-TOAN 10A08-TOAN 12A02-TOAN     12A02-TOAN 12A02-TOAN   10A08-TOAN 10A06-TOAN HOP HOP HOP HOP HOP          
Phạm Ngọc Lâm_T           11A08-TOAN 11A08-TOAN 12A06-TOAN   11A12-TOAN HOP HOP HOP HOP HOP 11A08-TOAN   12A06-TOAN 11A12-TOAN 11A12-TOAN 11A08-TOAN 11A12-TOAN   12A06-TOAN 12A06-TOAN          
Ngô Văn Mười_T     12A13-TOAN 12A13-TOAN   10A02-TOAN 10A02-TOAN 10A10-TOAN 10A10-TOAN             10A02-TOAN 10A02-TOAN 12A13-TOAN   10A10-TOAN 10A10-TOAN   12A13-TOAN              
Phan Thanh Phương_T           11A07-TOAN   12A12-TOAN 12A12-TOAN 12A03-TOAN           11A07-TOAN   11A07-TOAN 12A03-TOAN 12A03-TOAN 12A12-TOAN 12A12-TOAN 11A07-TOAN   12A03-TOAN          
Hoàng Minh Tài_T   12A01-SH 12A01-TOAN               HOP HOP HOP HOP HOP 12A01-TOAN 11A06-TOAN 11A06-TOAN     11A06-TOAN 11A06-TOAN 12A01-TOAN 12A01-TOAN   HOP HOP HOP    
Nguyễn Thiên Hương_T           11A10-TOAN 11A03-TOAN 11A10-TOAN 10A07-TOAN 10A07-TOAN HOP HOP       11A03-TOAN 11A03-TOAN   11A10-TOAN 10A07-TOAN HOP HOP HOP HOP HOP   11A10-TOAN 11A03-TOAN 10A07-TOAN  
Nguyễn Quốc Sinh_T   11A02-SH 12A07-TOAN 11A02-TOAN   11A02-TOAN 12A07-TOAN 12A07-TOAN     12A07-TOAN                   11A02-TOAN 11A02-TOAN                
Ngô Thị Lan HươngT           11A05-TOAN   11A05-TOAN 11A11-TOAN 10A04-TOAN 10A04-TOAN 10A04-TOAN   11A11-TOAN 11A05-TOAN 11A05-TOAN   11A11-TOAN 11A11-TOAN 10A04-TOAN HOP HOP HOP HOP HOP          
Phan Văn Kiểu_T   11A01-SH                 HOP HOP HOP HOP HOP   12A05-TOAN 12A05-TOAN 11A01-TOAN 11A01-TOAN 11A01-TOAN 11A01-TOAN   12A05-TOAN 12A05-TOAN          
Nông Văn Lợi_T   11A04-SH       10A09-TOAN 10A09-TOAN                 11A04-TOAN 10A09-TOAN 10A09-TOAN   11A04-TOAN             11A04-TOAN 11A04-TOAN    
Nguyễn Đình Hồng_T   10A03-SH 10A05-TOAN 10A05-TOAN                       10A05-TOAN 10A03-TOAN 10A03-TOAN 12A09-TOAN 12A09-TOAN 10A05-TOAN 12A09-TOAN 12A09-TOAN 10A03-TOAN 10A03-TOAN          
Nguyễn Ngọc Thuân_T   10A01-SH   10A01-TOAN 12A11-TOAN           10A01-TOAN   12A11-TOAN 12A11-TOAN   HOP HOP HOP HOP HOP 10A01-TOAN 10A01-TOAN   12A11-TOAN   HOP HOP      
Nguyễn Thế Lộc_Tin             11A10-TIN 11A08-TIN 11A05-TIN 11A04-TIN     10A02-TIN 10A01-TIN 10A04-TIN   11A05-TIN 11A08-TIN 11A04-TIN 11A10-TIN     10A04-TIN 10A02-TIN 10A01-TIN          
Đào Thị Thu Hằng_Tin     12A03-TIN 12A09-TIN   12A12-TIN 12A11-TIN 10A06-TIN 12A07-TIN HOP 12A05-TIN 10A03-TIN 12A06-TIN   HOP 10A06-TIN 10A05-TIN 10A07-TIN 12A08-TIN HOP 10A07-TIN 10A03-TIN 10A05-TIN 12A02-TIN HOP          
CaoVăn Nhân_Tin   10A08-SH 11A02-TIN 11A06-TIN   HOP HOP HOP HOP HOP 10A09-TIN 11A11-TIN 10A10-TIN 11A12-TIN 11A02-TIN HOP HOP HOP HOP HOP 11A12-TIN 10A08-TIN 11A06-TIN   11A11-TIN   10A10-TIN 10A08-TIN 10A09-TIN  
Lê Thị Lý_Tin   12A04-SH 11A01-TIN               12A04-TIN 11A07-TIN 11A01-TIN   11A03-TIN     12A01-TIN 11A09-TIN 12A10-TIN 11A03-TIN 12A13-TIN   11A09-TIN 11A07-TIN          
Trương Văn Tuấn_L       12A10-CN 12A07-LY   10A04-LY 10A04-LY 10A06-LY 12A10-LY HOP HOP HOP HOP HOP     10A04-LY 10A06-LY 12A12-CN 10A06-LY 12A07-CN   12A07-LY 12A10-LY          
Đặng Sỹ Danh_L   11A06-SH 12A11-LY   HOP 11A06-LY   11A12-LY 11A06-CN 12A13-LY 11A06-LY 11A06-CN 11A12-LY     11A06-LY 11A12-CN 12A11-LY   12A13-LY             11A12-LY 11A12-CN    
Lê Văn Đức_L   11A07-SH 11A07-CN 11A07-LY 12A06-LY           12A12-LY 11A02-LY   11A02-LY 11A07-CN 11A02-CN 11A07-LY 11A02-LY 12A12-LY 12A06-LY             11A07-LY 11A02-CN    
Nguyễn Thiết Lưu_L     10A09-LY 10A02-LY   12A09-LY   12A09-CN 10A02-LY             12A09-LY   12A02-CN 12A02-LY 10A09-LY 10A02-LY 12A02-LY 12A11-CN 12A13-CN 10A09-LY          
Hà Văn Luyên_L           12A04-CN   12A08-LY 12A08-CN 12A04-LY           12A08-LY 12A01-CN 11A05-LY 11A05-LY 12A01-LY 11A04-CN 12A01-LY 11A04-CN 12A04-LY 11A05-CN   11A05-LY 11A05-CN    
Huỳnh Thanh Tiến_L   10A05-SH 12A05-LY 12A06-CN     10A03-LY 10A03-LY 12A03-LY 12A05-CN 12A03-CN 12A03-LY 10A05-LY 10A05-LY 12A05-LY HOP HOP HOP HOP HOP             10A05-LY   10A03-LY  
Tạ Thị Bích Hòa_L   11A03-SH 11A04-LY 11A03-CN   11A03-CN 10A10-LY 11A04-LY 11A03-LY   11A04-LY 10A10-LY 11A03-LY   10A01-LY       10A01-LY 10A01-LY             11A03-LY   10A10-LY  
Nguyễn Công Hà_L   11A08-SH 11A08-LY 11A01-LY   10A07-LY 10A07-LY   11A01-LY 11A08-CN 11A08-LY 11A08-CN     10A08-LY             11A08-LY 10A08-LY 11A01-LY     10A08-LY 10A07-LY    
Trần Thị Huế_L     11A09-LY 11A09-LY   11A01-CN 11A11-LY 11A09-LY 11A09-CN 11A11-LY 11A10-LY   11A10-CN 11A01-CN 11A11-CN           11A10-LY 11A11-LY 11A11-CN   11A10-CN   11A09-CN 11A10-LY    
Nguyễn Đình Dũng_H     11A03-HOA               11A03-HOA                                      
Nguyễn Thị Hạnh_H     10A02-HOA               10A02-HOA 10A02-HOA                                    
Nguyễn Đình Tứ_H     12A12-HOA   12A01-HOA     12A05-HOA 10A05-HOA 10A05-HOA HOP 10A01-HOA 10A01-HOA 12A05-HOA 12A01-HOA HOP 12A12-HOA 10A05-HOA 10A03-HOA 10A03-HOA HOP             10A03-HOA 10A01-HOA  
Hoàng Thị Loan_H     HOP HOP HOP   11A04-HOA 11A07-HOA 12A06-HOA 11A06-HOA 12A06-HOA   11A06-HOA 11A05-HOA 12A11-HOA 12A11-HOA 11A08-HOA 11A09-HOA   11A05-HOA 11A07-HOA   11A09-HOA 11A08-HOA 11A04-HOA   HOP HOP HOP  
Lê Tự Việt_H   10A07-SH   10A10-HOA   12A13-HOA   10A09-HOA 10A09-HOA 10A10-HOA     10A07-HOA 12A13-HOA 12A04-HOA           12A04-HOA   10A07-HOA 10A09-HOA     10A07-HOA 10A10-HOA    
Ngô Trọng Lương_H   12A07-SH 10A08-HOA             HOP 10A06-HOA 12A07-HOA 10A08-HOA 12A03-HOA HOP 12A07-HOA 12A09-HOA 10A08-HOA 10A04-HOA HOP 12A09-HOA 10A04-HOA 12A03-HOA 10A06-HOA HOP   10A06-HOA   10A04-HOA  
Nguyễn Thị Kim Thoa_H   11A12-SH   11A12-HOA 12A02-HOA 12A08-HOA 11A12-HOA           12A10-HOA 12A08-HOA 11A01-HOA   11A11-HOA 12A10-HOA   12A02-HOA             11A11-HOA 11A01-HOA    
Đinh Thị Hà_H       HOP HOP     11A02-HOA 11A10-HOA                 11A10-HOA 11A02-HOA             HOP HOP HOP    
Nguyễn Thị Tuyết Lan_S           12A01-SINH 12A08-SINH   12A04-SINH 12A06-SINH HOP HOP HOP HOP HOP 11A01-SINH 11A09-SINH 11A12-SINH   11A02-SINH HOP HOP HOP HOP HOP          
Đào Ngọc Châu_S   12A05-SH   11A04-SINH 12A12-SINH 12A05-SINH 12A09-SINH                               11A03-SINH 11A07-SINH 12A07-SINH          
Nguyễn Hồng Tao_S                                                            
H' Dam Ađrơng_S           10A10-CN 10A08-SINH 10A02-CN   10A08-CN           10A08-CN 12A03-SINH 10A10-CN 12A10-SINH 12A11-SINH             10A02-CN 10A02-SINH    
Nguyễn Thị Mỹ Duyên_S   12A13-SH   12A02-SINH       12A13-SINH 10A03-SINH 10A03-CN   10A09-CN 10A03-CN     HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP   10A09-SINH 10A09-CN    
Nguyễn Thị Tâm_S           10A01-CN   11A11-SINH 10A04-CN 11A10-SINH           10A01-CN 10A04-CN   11A06-SINH   10A04-SINH   11A05-SINH 10A01-SINH 11A08-SINH          
Ngô Thị Hoài Vân_S     10A06-CN 10A07-CN                 10A06-CN 10A07-CN 10A05-CN               10A10-SINH 10A07-SINH 10A06-SINH     10A05-CN 10A05-SINH  
Nguyễn Mạnh Cường_AV           12A11-NN 10A01-NN 10A01-NN     12A11-NN   12A04-NN 12A04-NN 10A02-NN 12A04-NN 12A04-NN   12A11-NN 10A02-NN 12A11-NN 10A02-NN 10A01-NN              
Phạm Thị Ngọc Lan_AV   12A10-SH 12A10-NN     10A05-NN 10A05-NN 12A10-NN 12A02-NN 10A09-NN 12A10-NN 12A02-NN 10A09-NN               10A09-NN 12A10-NN 12A02-NN 10A05-NN 12A02-NN          
Nguyễn Phong_AV   12A09-SH   12A07-NN 12A09-NN 12A06-NN 12A06-NN   12A09-NN 12A09-NN       12A09-NN 12A07-NN 12A06-NN 12A06-NN   12A07-NN 12A07-NN                    
Cao Thị Minh Phương_Av   10A10-SH   12A05-NN 12A03-NN   12A05-NN 12A03-NN HOP HOP 10A10-NN 12A05-NN             HOP HOP 12A03-NN 12A03-NN 12A05-NN 10A10-NN 10A10-NN          
Quang Đào Thanh Nhã_AV           10A08-NN   11A03-NN 11A02-NN 11A03-NN 11A02-NN 11A03-NN   11A06-NN 11A06-NN           10A08-NN 11A03-NN   11A02-NN 11A02-NN   11A06-NN 11A06-NN 10A08-NN  
Nguyễn Thị Aí Vi_AV           11A12-NN 11A05-NN   11A04-NN 11A05-NN 11A12-NN 11A12-NN   11A04-NN 11A04-NN           11A05-NN 11A05-NN   11A04-NN 11A12-NN HOP        
Hồ Bá Thể_AV     11A10-NN 11A08-NN   11A09-NN 11A09-NN   11A08-NN 10A06-NN 11A09-NN 10A06-NN 11A08-NN 11A10-NN 11A09-NN 11A10-NN 11A10-NN 10A06-NN   11A08-NN HOP HOP HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV   11A11-SH   11A11-NN   11A11-NN 12A13-NN   12A01-NN 12A01-NN 11A11-NN   11A11-NN 12A01-NN 12A13-NN 12A13-NN 12A13-NN   12A01-NN   HOP HOP HOP HOP HOP          
Nguyễn Thị Thương_AV   12A12-SH 12A08-NN 10A03-NN HOP 10A03-NN 12A12-NN 10A07-NN   HOP   12A12-NN 12A12-NN 10A03-NN HOP 12A12-NN 12A08-NN 12A08-NN 10A07-NN HOP 12A08-NN 10A07-NN     HOP          
Trần Thị Ngọc Hà_AV     10A04-NN 10A04-NN   10A04-NN 11A01-NN   11A07-NN 11A07-NN 11A01-NN 11A01-NN 11A07-NN                           11A01-NN 11A07-NN    
Trần An Nhàn_V                                                            
Nguyễn Thị Bích Hạnh_V           HOP 11A07-VAN 12A02-VAN 12A13-VAN 11A01-VAN HOP 12A13-VAN 12A13-VAN 12A02-VAN 12A02-VAN HOP 11A01-VAN 11A01-VAN 11A07-VAN 11A07-VAN HOP         HOP HOP HOP    
Lê Ngọc Chương_V           HOP     12A11-VAN 12A11-VAN     12A07-VAN 11A08-VAN 11A08-VAN HOP 12A07-VAN 12A07-VAN 11A03-VAN 11A03-VAN     11A08-VAN 11A03-VAN 12A11-VAN          
Nguyễn Đình Thắng_V           11A04-VAN 11A06-VAN 11A06-VAN   12A08-VAN 12A08-VAN   11A04-VAN 12A06-VAN 12A06-VAN 11A12-VAN   11A04-VAN 12A06-VAN 12A08-VAN     11A12-VAN 11A12-VAN 11A06-VAN HOP HOP HOP    
Nguyễn Thị Lê_V                     11A05-VAN 11A05-VAN 11A02-VAN 11A09-VAN   11A11-VAN   12A04-VAN 12A04-VAN 11A09-VAN 11A11-VAN 12A04-VAN 11A02-VAN 11A05-VAN 11A09-VAN   11A02-VAN 11A11-VAN    
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V                     10A07-VAN 10A07-VAN 10A04-VAN 10A04-VAN 10A03-VAN 12A10-VAN 12A10-VAN   12A05-VAN 12A05-VAN 12A10-VAN 12A05-VAN 10A03-VAN   10A07-VAN   10A03-VAN 10A04-VAN    
Trần Thị Phượng_V   10A02-SH 12A09-VAN 10A08-VAN               12A09-VAN 12A09-VAN   10A09-VAN 10A09-VAN   10A02-VAN 10A02-VAN     10A09-VAN 10A02-VAN 10A08-VAN 10A08-VAN          
Hoàng Thị Kiều Trang_V           HOP 12A01-VAN 12A01-VAN     HOP 11A10-VAN 12A01-VAN 12A12-VAN 12A12-VAN HOP         HOP   11A10-VAN 11A10-VAN 12A12-VAN HOP HOP HOP    
Trương Thị Thương_V   12A03-SH 10A10-VAN     12A03-VAN 12A03-VAN   10A01-VAN 10A01-VAN   10A05-VAN 12A03-VAN 10A06-VAN 10A06-VAN 10A10-VAN 10A10-VAN   10A05-VAN 10A05-VAN             10A01-VAN 10A06-VAN    
Đào Thị Huyền_V                                                            
Hoàng Sỹ Long_Su                     10A05-SU 12A11-SU   11A07-SU   12A05-SU 10A06-SU 12A12-SU     12A13-SU 10A05-SU 12A07-SU         11A08-SU 10A06-SU  
Hoàng Huy Duẩn_Su   12A06-SH 12A06-SU   HOP         HOP 12A09-SU 12A01-SU   10A02-SU   10A04-SU 10A01-SU 12A03-SU   HOP         HOP   10A04-SU 10A01-SU 10A02-SU  
Trần Thị T. Hiền_Su             11A02-SU 10A08-SU 11A12-SU 11A09-SU HOP   11A05-SU 10A10-SU 11A10-SU HOP 10A08-SU   10A10-SU 11A06-SU   11A04-SU 11A01-SU 11A11-SU 11A03-SU HOP        
Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su   10A09-SH 10A03-SU   12A10-SU           12A02-SU 12A08-SU   10A09-SU 10A07-SU 10A03-SU 10A07-SU   10A09-SU 12A04-SU                    
Đặng Thị Nhung_CD     11A12-GDCD 11A10-GDCD 12A08-GDCD   12A02-GDCD 12A04-GDCD 12A10-GDCD 11A02-GDCD HOP HOP HOP HOP HOP 11A09-GDCD 11A04-GDCD   11A08-GDCD 11A11-GDCD 12A06-GDCD 11A07-GDCD 12A12-GDCD 11A06-GDCD 12A13-GDCD          
Nguyễn Thị Hạnh_CD   11A05-SH 11A05-GDCD 12A01-GDCD   12A07-GDCD   11A01-GDCD 12A05-GDCD 10A02-GDCD HOP HOP HOP HOP HOP 12A03-GDCD 12A11-GDCD 11A03-GDCD   10A08-GDCD     10A06-GDCD 10A04-GDCD 12A09-GDCD          
Phạm Thanh Tùng_CD                               10A07-GDCD   10A01-GDCD     10A03-GDCD 10A10-GDCD 10A09-GDCD   10A05-GDCD          
Phan Thanh Sơn_Đ     10A01-DIA 12A03-DIA 12A05-DIA HOP HOP HOP HOP HOP 10A03-DIA 12A06-DIA 12A05-DIA   12A03-DIA HOP HOP HOP HOP HOP 12A05-DIA 12A06-DIA 12A06-DIA 12A03-DIA 10A02-DIA          
Phan Thị Thảo_Đ   12A02-SH 12A02-DIA 12A12-DIA 12A04-DIA 12A02-DIA 12A04-DIA 10A05-DIA   12A12-DIA HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP HOP 12A02-DIA 10A06-DIA 12A04-DIA 12A12-DIA 10A04-DIA HOP HOP HOP    
Hoàng Khắc Việt_Đ   12A08-SH 10A07-DIA 10A09-DIA   HOP HOP   HOP HOP 12A01-DIA   12A08-DIA 10A08-DIA 10A10-DIA HOP HOP HOP HOP HOP 12A01-DIA 12A08-DIA 12A08-DIA   12A01-DIA HOP HOP HOP    
Nguyễn Thị Ly_Đ   12A11-SH 11A11-DIA 12A11-DIA   12A10-DIA 12A10-DIA 12A11-DIA   12A07-DIA 11A07-DIA 12A10-DIA   12A07-DIA 11A12-DIA           12A07-DIA 12A11-DIA         11A08-DIA 11A09-DIA    
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M   11A10-SH 11A06-DIA 11A05-DIA 12A13-DIA HOP HOP       12A13-DIA 11A04-DIA   11A03-DIA 12A09-DIA   11A02-DIA 12A09-DIA 12A13-DIA     11A10-DIA   12A09-DIA 11A01-DIA          
Nguyễn Thị Cẩm Thâm_TD   10A04-SH                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018