SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A01 12A02 12A03 12A04 12A05 12A06 12A07 12A08 12A09 12A10 12A11 12A12 12A13 11A01 11A02 11A03 11A04 11A05 11A06 11A07 11A08 11A09 11A10 11A11 11A12 10A01 10A02 10A03 10A04 10A05 10A06 10A07 10A08 10A09 10A10
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 SH
Hoàng Minh Tài_T
SH
Phan Thị Thảo_Đ
SH
Trương Thị Thương_V
SH
Lê Thị Lý_Tin
SH
Đào Ngọc Châu_S
SH
Hoàng Huy Duẩn_Su
SH
Ngô Trọng Lương_H
SH
Hoàng Khắc Việt_Đ
SH
Nguyễn Phong_AV
SH
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
SH
Nguyễn Thị Ly_Đ
SH
Nguyễn Thị Thương_AV
SH
Nguyễn Thị Mỹ Duyên_S
SH
Phan Văn Kiểu_T
SH
Nguyễn Quốc Sinh_T
SH
Tạ Thị Bích Hòa_L
SH
Nông Văn Lợi_T
SH
Nguyễn Thị Hạnh_CD
SH
Đặng Sỹ Danh_L
SH
Lê Văn Đức_L
SH
Nguyễn Công Hà_L
SH
Hà Duy Nghĩa_T
SH
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M
SH
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV
SH
Nguyễn Thị Kim Thoa_H
SH
Nguyễn Ngọc Thuân_T
SH
Trần Thị Phượng_V
SH
Nguyễn Đình Hồng_T
SH
Nguyễn Thị Cẩm Thâm_TD
SH
Huỳnh Thanh Tiến_L
SH
Phạm Quang Thiện_T
SH
Lê Tự Việt_H
SH
CaoVăn Nhân_Tin
SH
Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su
SH
Cao Thị Minh Phương_Av
3 TOAN
Hoàng Minh Tài_T
DIA
Phan Thị Thảo_Đ
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
TOAN
Nguyễn Xuân Tuấn_T
LY
Huỳnh Thanh Tiến_L
SU
Hoàng Huy Duẩn_Su
TOAN
Nguyễn Quốc Sinh_T
NN
Nguyễn Thị Thương_AV
VAN
Trần Thị Phượng_V
NN
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
LY
Đặng Sỹ Danh_L
HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
TOAN
Ngô Văn Mười_T
TIN
Lê Thị Lý_Tin
TIN
CaoVăn Nhân_Tin
HOA
Nguyễn Đình Dũng_H
LY
Tạ Thị Bích Hòa_L
GDCD
Nguyễn Thị Hạnh_CD
DIA
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M
CN
Lê Văn Đức_L
LY
Nguyễn Công Hà_L
LY
Trần Thị Huế_L
NN
Hồ Bá Thể_AV
DIA
Nguyễn Thị Ly_Đ
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
DIA
Phan Thanh Sơn_Đ
HOA
Nguyễn Thị Hạnh_H
SU
Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su
NN
Trần Thị Ngọc Hà_AV
TOAN
Nguyễn Đình Hồng_T
CN
Ngô Thị Hoài Vân_S
DIA
Hoàng Khắc Việt_Đ
HOA
Ngô Trọng Lương_H
LY
Nguyễn Thiết Lưu_L
VAN
Trương Thị Thương_V
4 GDCD
Nguyễn Thị Hạnh_CD
SINH
Nguyễn Thị Mỹ Duyên_S
DIA
Phan Thanh Sơn_Đ
TOAN
Nguyễn Xuân Tuấn_T
NN
Cao Thị Minh Phương_Av
CN
Huỳnh Thanh Tiến_L
NN
Nguyễn Phong_AV
TOAN
Hà Duy Nghĩa_T
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
CN
Trương Văn Tuấn_L
DIA
Nguyễn Thị Ly_Đ
DIA
Phan Thị Thảo_Đ
TOAN
Ngô Văn Mười_T
LY
Nguyễn Công Hà_L
TOAN
Nguyễn Quốc Sinh_T
CN
Tạ Thị Bích Hòa_L
SINH
Đào Ngọc Châu_S
DIA
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M
TIN
CaoVăn Nhân_Tin
LY
Lê Văn Đức_L
NN
Hồ Bá Thể_AV
LY
Trần Thị Huế_L
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
NN
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV
HOA
Nguyễn Thị Kim Thoa_H
TOAN
Nguyễn Ngọc Thuân_T
LY
Nguyễn Thiết Lưu_L
NN
Nguyễn Thị Thương_AV
NN
Trần Thị Ngọc Hà_AV
TOAN
Nguyễn Đình Hồng_T
TOAN
Phạm Quang Thiện_T
CN
Ngô Thị Hoài Vân_S
VAN
Trần Thị Phượng_V
DIA
Hoàng Khắc Việt_Đ
HOA
Lê Tự Việt_H
5 HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
HOA
Nguyễn Thị Kim Thoa_H
NN
Cao Thị Minh Phương_Av
DIA
Phan Thị Thảo_Đ
DIA
Phan Thanh Sơn_Đ
LY
Lê Văn Đức_L
LY
Trương Văn Tuấn_L
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
NN
Nguyễn Phong_AV
SU
Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su
TOAN
Nguyễn Ngọc Thuân_T
SINH
Đào Ngọc Châu_S
DIA
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M
                                           
T.3 1 SINH
Nguyễn Thị Tuyết Lan_S
DIA
Phan Thị Thảo_Đ
VAN
Trương Thị Thương_V
CN
Hà Văn Luyên_L
SINH
Đào Ngọc Châu_S
NN
Nguyễn Phong_AV
GDCD
Nguyễn Thị Hạnh_CD
HOA
Nguyễn Thị Kim Thoa_H
LY
Nguyễn Thiết Lưu_L
DIA
Nguyễn Thị Ly_Đ
NN
Nguyễn Mạnh Cường_AV
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
HOA
Lê Tự Việt_H
CN
Trần Thị Huế_L
TOAN
Nguyễn Quốc Sinh_T
CN
Tạ Thị Bích Hòa_L
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
TOAN
Ngô Thị Lan HươngT
LY
Đặng Sỹ Danh_L
TOAN
Phan Thanh Phương_T
TOAN
Phạm Ngọc Lâm_T
NN
Hồ Bá Thể_AV
TOAN
Nguyễn Thiên Hương_T
NN
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV
NN
Nguyễn Thị Aí Vi_AV
CN
Nguyễn Thị Tâm_S
TOAN
Ngô Văn Mười_T
NN
Nguyễn Thị Thương_AV
NN
Trần Thị Ngọc Hà_AV
NN
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
TOAN
Phạm Quang Thiện_T
LY
Nguyễn Công Hà_L
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
TOAN
Nông Văn Lợi_T
CN
H' Dam Ađrơng_S
2 VAN
Hoàng Thị Kiều Trang_V
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
VAN
Trương Thị Thương_V
DIA
Phan Thị Thảo_Đ
NN
Cao Thị Minh Phương_Av
NN
Nguyễn Phong_AV
TOAN
Nguyễn Quốc Sinh_T
SINH
Nguyễn Thị Tuyết Lan_S
SINH
Đào Ngọc Châu_S
DIA
Nguyễn Thị Ly_Đ
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
NN
Nguyễn Thị Thương_AV
NN
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV
NN
Trần Thị Ngọc Hà_AV
SU
Trần Thị T. Hiền_Su
TOAN
Nguyễn Thiên Hương_T
HOA
Hoàng Thị Loan_H
NN
Nguyễn Thị Aí Vi_AV
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
VAN
Nguyễn Thị Bích Hạnh_V
TOAN
Phạm Ngọc Lâm_T
NN
Hồ Bá Thể_AV
TIN
Nguyễn Thế Lộc_Tin
LY
Trần Thị Huế_L
HOA
Nguyễn Thị Kim Thoa_H
NN
Nguyễn Mạnh Cường_AV
TOAN
Ngô Văn Mười_T
LY
Huỳnh Thanh Tiến_L
LY
Trương Văn Tuấn_L
NN
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
TOAN
Phạm Quang Thiện_T
LY
Nguyễn Công Hà_L
SINH
H' Dam Ađrơng_S
TOAN
Nông Văn Lợi_T
LY
Tạ Thị Bích Hòa_L
3 VAN
Hoàng Thị Kiều Trang_V
VAN
Nguyễn Thị Bích Hạnh_V
NN
Cao Thị Minh Phương_Av
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
TOAN
Phạm Ngọc Lâm_T
TOAN
Nguyễn Quốc Sinh_T
LY
Hà Văn Luyên_L
CN
Nguyễn Thiết Lưu_L
NN
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
DIA
Nguyễn Thị Ly_Đ
TOAN
Phan Thanh Phương_T
SINH
Nguyễn Thị Mỹ Duyên_S
GDCD
Nguyễn Thị Hạnh_CD
HOA
Đinh Thị Hà_H
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
LY
Tạ Thị Bích Hòa_L
TOAN
Ngô Thị Lan HươngT
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
HOA
Hoàng Thị Loan_H
TIN
Nguyễn Thế Lộc_Tin
LY
Trần Thị Huế_L
TOAN
Nguyễn Thiên Hương_T
SINH
Nguyễn Thị Tâm_S
LY
Đặng Sỹ Danh_L
NN
Nguyễn Mạnh Cường_AV
CN
H' Dam Ađrơng_S
LY
Huỳnh Thanh Tiến_L
LY
Trương Văn Tuấn_L
DIA
Phan Thị Thảo_Đ
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
NN
Nguyễn Thị Thương_AV
SU
Trần Thị T. Hiền_Su
HOA
Lê Tự Việt_H
TOAN
Ngô Văn Mười_T
4 NN
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV
NN
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
LY
Huỳnh Thanh Tiến_L
SINH
Nguyễn Thị Tuyết Lan_S
GDCD
Nguyễn Thị Hạnh_CD
HOA
Hoàng Thị Loan_H
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
CN
Hà Văn Luyên_L
NN
Nguyễn Phong_AV
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
VAN
Lê Ngọc Chương_V
TOAN
Phan Thanh Phương_T
VAN
Nguyễn Thị Bích Hạnh_V
LY
Nguyễn Công Hà_L
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
LY
Tạ Thị Bích Hòa_L
NN
Nguyễn Thị Aí Vi_AV
TIN
Nguyễn Thế Lộc_Tin
CN
Đặng Sỹ Danh_L
NN
Trần Thị Ngọc Hà_AV
NN
Hồ Bá Thể_AV
CN
Trần Thị Huế_L
HOA
Đinh Thị Hà_H
TOAN
Ngô Thị Lan HươngT
SU
Trần Thị T. Hiền_Su
VAN
Trương Thị Thương_V
LY
Nguyễn Thiết Lưu_L
SINH
Nguyễn Thị Mỹ Duyên_S
CN
Nguyễn Thị Tâm_S
HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
LY
Trương Văn Tuấn_L
TOAN
Nguyễn Thiên Hương_T
TOAN
Phạm Quang Thiện_T
HOA
Lê Tự Việt_H
TOAN
Ngô Văn Mười_T
5 NN
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV
TOAN
Phạm Quang Thiện_T
TOAN
Phan Thanh Phương_T
LY
Hà Văn Luyên_L
CN
Huỳnh Thanh Tiến_L
SINH
Nguyễn Thị Tuyết Lan_S
DIA
Nguyễn Thị Ly_Đ
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
NN
Nguyễn Phong_AV
LY
Trương Văn Tuấn_L
VAN
Lê Ngọc Chương_V
DIA
Phan Thị Thảo_Đ
LY
Đặng Sỹ Danh_L
VAN
Nguyễn Thị Bích Hạnh_V
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
TIN
Nguyễn Thế Lộc_Tin
NN
Nguyễn Thị Aí Vi_AV
HOA
Hoàng Thị Loan_H
NN
Trần Thị Ngọc Hà_AV
CN
Nguyễn Công Hà_L
SU
Trần Thị T. Hiền_Su
SINH
Nguyễn Thị Tâm_S
LY
Trần Thị Huế_L
TOAN
Phạm Ngọc Lâm_T
VAN
Trương Thị Thương_V
GDCD
Nguyễn Thị Hạnh_CD
CN
Nguyễn Thị Mỹ Duyên_S
TOAN
Ngô Thị Lan HươngT
HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
NN
Hồ Bá Thể_AV
TOAN
Nguyễn Thiên Hương_T
CN
H' Dam Ađrơng_S
NN
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
HOA
Lê Tự Việt_H
T.4 1 DIA
Hoàng Khắc Việt_Đ
SU
Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su
CN
Huỳnh Thanh Tiến_L
TIN
Lê Thị Lý_Tin
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
HOA
Hoàng Thị Loan_H
TOAN
Nguyễn Quốc Sinh_T
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
SU
Hoàng Huy Duẩn_Su
NN
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
NN
Nguyễn Mạnh Cường_AV
LY
Lê Văn Đức_L
DIA
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M
NN
Trần Thị Ngọc Hà_AV
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
HOA
Nguyễn Đình Dũng_H
LY
Tạ Thị Bích Hòa_L
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
LY
Đặng Sỹ Danh_L
DIA
Nguyễn Thị Ly_Đ
LY
Nguyễn Công Hà_L
NN
Hồ Bá Thể_AV
LY
Trần Thị Huế_L
NN
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV
NN
Nguyễn Thị Aí Vi_AV
TOAN
Nguyễn Ngọc Thuân_T
HOA
Nguyễn Thị Hạnh_H
DIA
Phan Thanh Sơn_Đ
TOAN
Ngô Thị Lan HươngT
SU
Hoàng Sỹ Long_Su
HOA
Ngô Trọng Lương_H
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
TOAN
Phạm Quang Thiện_T
TIN
CaoVăn Nhân_Tin
NN
Cao Thị Minh Phương_Av
2 SU
Hoàng Huy Duẩn_Su
NN
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
LY
Huỳnh Thanh Tiến_L
TOAN
Nguyễn Xuân Tuấn_T
NN
Cao Thị Minh Phương_Av
DIA
Phan Thanh Sơn_Đ
HOA
Ngô Trọng Lương_H
SU
Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su
VAN
Trần Thị Phượng_V
DIA
Nguyễn Thị Ly_Đ
SU
Hoàng Sỹ Long_Su
NN
Nguyễn Thị Thương_AV
VAN
Nguyễn Thị Bích Hạnh_V
NN
Trần Thị Ngọc Hà_AV
LY
Lê Văn Đức_L
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
DIA
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
CN
Đặng Sỹ Danh_L
TIN
Lê Thị Lý_Tin
CN
Nguyễn Công Hà_L
TOAN
Hà Duy Nghĩa_T
VAN
Hoàng Thị Kiều Trang_V
TIN
CaoVăn Nhân_Tin
NN
Nguyễn Thị Aí Vi_AV
HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
HOA
Nguyễn Thị Hạnh_H
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
TOAN
Ngô Thị Lan HươngT
VAN
Trương Thị Thương_V
NN
Hồ Bá Thể_AV
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
TOAN
Phạm Quang Thiện_T
CN
Nguyễn Thị Mỹ Duyên_S
LY
Tạ Thị Bích Hòa_L
3 VAN
Hoàng Thị Kiều Trang_V
TOAN
Phạm Quang Thiện_T
VAN
Trương Thị Thương_V
NN
Nguyễn Mạnh Cường_AV
DIA
Phan Thanh Sơn_Đ
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
VAN
Lê Ngọc Chương_V
DIA
Hoàng Khắc Việt_Đ
VAN
Trần Thị Phượng_V
HOA
Nguyễn Thị Kim Thoa_H
TOAN
Nguyễn Ngọc Thuân_T
NN
Nguyễn Thị Thương_AV
VAN
Nguyễn Thị Bích Hạnh_V
TIN
Lê Thị Lý_Tin
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
LY
Tạ Thị Bích Hòa_L
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
SU
Trần Thị T. Hiền_Su
HOA
Hoàng Thị Loan_H
NN
Trần Thị Ngọc Hà_AV
NN
Hồ Bá Thể_AV
TOAN
Hà Duy Nghĩa_T
CN
Trần Thị Huế_L
NN
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV
LY
Đặng Sỹ Danh_L
HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
TIN
Nguyễn Thế Lộc_Tin
CN
Nguyễn Thị Mỹ Duyên_S
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
LY
Huỳnh Thanh Tiến_L
CN
Ngô Thị Hoài Vân_S
HOA
Lê Tự Việt_H
HOA
Ngô Trọng Lương_H
NN
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
TIN
CaoVăn Nhân_Tin
4 NN
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV
VAN
Nguyễn Thị Bích Hạnh_V
HOA
Ngô Trọng Lương_H
NN
Nguyễn Mạnh Cường_AV
HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
DIA
Nguyễn Thị Ly_Đ
HOA
Nguyễn Thị Kim Thoa_H
NN
Nguyễn Phong_AV
TOAN
Nguyễn Xuân Tuấn_T
TOAN
Nguyễn Ngọc Thuân_T
VAN
Hoàng Thị Kiều Trang_V
HOA
Lê Tự Việt_H
CN
Trần Thị Huế_L
LY
Lê Văn Đức_L
DIA
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M
NN
Nguyễn Thị Aí Vi_AV
HOA
Hoàng Thị Loan_H
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
SU
Hoàng Sỹ Long_Su
VAN
Lê Ngọc Chương_V
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
NN
Hồ Bá Thể_AV
TOAN
Ngô Thị Lan HươngT
TIN
CaoVăn Nhân_Tin
TIN
Nguyễn Thế Lộc_Tin
SU
Hoàng Huy Duẩn_Su
NN
Nguyễn Thị Thương_AV
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
LY
Huỳnh Thanh Tiến_L
VAN
Trương Thị Thương_V
CN
Ngô Thị Hoài Vân_S
DIA
Hoàng Khắc Việt_Đ
SU
Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su
SU
Trần Thị T. Hiền_Su
5 HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
VAN
Nguyễn Thị Bích Hạnh_V
DIA
Phan Thanh Sơn_Đ
HOA
Lê Tự Việt_H
LY
Huỳnh Thanh Tiến_L
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
NN
Nguyễn Phong_AV
TOAN
Hà Duy Nghĩa_T
DIA
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M
TOAN
Nguyễn Xuân Tuấn_T
HOA
Hoàng Thị Loan_H
VAN
Hoàng Thị Kiều Trang_V
NN
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV
HOA
Nguyễn Thị Kim Thoa_H
TIN
CaoVăn Nhân_Tin
TIN
Lê Thị Lý_Tin
NN
Nguyễn Thị Aí Vi_AV
TOAN
Ngô Thị Lan HươngT
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
CN
Lê Văn Đức_L
VAN
Lê Ngọc Chương_V
NN
Hồ Bá Thể_AV
SU
Trần Thị T. Hiền_Su
CN
Trần Thị Huế_L
DIA
Nguyễn Thị Ly_Đ
LY
Tạ Thị Bích Hòa_L
NN
Nguyễn Mạnh Cường_AV
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
TIN
Nguyễn Thế Lộc_Tin
CN
Ngô Thị Hoài Vân_S
VAN
Trương Thị Thương_V
SU
Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su
LY
Nguyễn Công Hà_L
VAN
Trần Thị Phượng_V
DIA
Hoàng Khắc Việt_Đ
T.5 1 TOAN
Hoàng Minh Tài_T
TOAN
Phạm Quang Thiện_T
GDCD
Nguyễn Thị Hạnh_CD
NN
Nguyễn Mạnh Cường_AV
SU
Hoàng Sỹ Long_Su
NN
Nguyễn Phong_AV
HOA
Ngô Trọng Lương_H
LY
Hà Văn Luyên_L
LY
Nguyễn Thiết Lưu_L
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
HOA
Hoàng Thị Loan_H
NN
Nguyễn Thị Thương_AV
NN
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV
SINH
Nguyễn Thị Tuyết Lan_S
CN
Lê Văn Đức_L
TOAN
Nguyễn Thiên Hương_T
TOAN
Nông Văn Lợi_T
TOAN
Ngô Thị Lan HươngT
LY
Đặng Sỹ Danh_L
TOAN
Phan Thanh Phương_T
TOAN
Phạm Ngọc Lâm_T
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
NN
Hồ Bá Thể_AV
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
CN
Nguyễn Thị Tâm_S
TOAN
Ngô Văn Mười_T
SU
Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su
SU
Hoàng Huy Duẩn_Su
TOAN
Nguyễn Đình Hồng_T
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
GDCD
Phạm Thanh Tùng_CD
CN
H' Dam Ađrơng_S
VAN
Trần Thị Phượng_V
VAN
Trương Thị Thương_V
2 CN
Hà Văn Luyên_L
TOAN
Phạm Quang Thiện_T
SINH
H' Dam Ađrơng_S
NN
Nguyễn Mạnh Cường_AV
TOAN
Phan Văn Kiểu_T
NN
Nguyễn Phong_AV
VAN
Lê Ngọc Chương_V
NN
Nguyễn Thị Thương_AV
HOA
Ngô Trọng Lương_H
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
GDCD
Nguyễn Thị Hạnh_CD
HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
NN
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV
VAN
Nguyễn Thị Bích Hạnh_V
DIA
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M
TOAN
Nguyễn Thiên Hương_T
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
TIN
Nguyễn Thế Lộc_Tin
TOAN
Hoàng Minh Tài_T
LY
Lê Văn Đức_L
HOA
Hoàng Thị Loan_H
SINH
Nguyễn Thị Tuyết Lan_S
NN
Hồ Bá Thể_AV
HOA
Nguyễn Thị Kim Thoa_H
CN
Đặng Sỹ Danh_L
SU
Hoàng Huy Duẩn_Su
TOAN
Ngô Văn Mười_T
TOAN
Nguyễn Đình Hồng_T
CN
Nguyễn Thị Tâm_S
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
SU
Hoàng Sỹ Long_Su
SU
Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su
SU
Trần Thị T. Hiền_Su
TOAN
Nông Văn Lợi_T
VAN
Trương Thị Thương_V
3 TIN
Lê Thị Lý_Tin
CN
Nguyễn Thiết Lưu_L
SU
Hoàng Huy Duẩn_Su
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
TOAN
Phan Văn Kiểu_T
TOAN
Phạm Ngọc Lâm_T
VAN
Lê Ngọc Chương_V
NN
Nguyễn Thị Thương_AV
DIA
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M
HOA
Nguyễn Thị Kim Thoa_H
LY
Đặng Sỹ Danh_L
SU
Hoàng Sỹ Long_Su
TOAN
Ngô Văn Mười_T
VAN
Nguyễn Thị Bích Hạnh_V
LY
Lê Văn Đức_L
GDCD
Nguyễn Thị Hạnh_CD
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
LY
Hà Văn Luyên_L
TOAN
Hoàng Minh Tài_T
TOAN
Phan Thanh Phương_T
TIN
Nguyễn Thế Lộc_Tin
HOA
Hoàng Thị Loan_H
HOA
Đinh Thị Hà_H
TOAN
Ngô Thị Lan HươngT
SINH
Nguyễn Thị Tuyết Lan_S
GDCD
Phạm Thanh Tùng_CD
VAN
Trần Thị Phượng_V
TOAN
Nguyễn Đình Hồng_T
LY
Trương Văn Tuấn_L
HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
NN
Hồ Bá Thể_AV
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
HOA
Ngô Trọng Lương_H
TOAN
Nông Văn Lợi_T
CN
H' Dam Ađrơng_S
4 NN
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV
LY
Nguyễn Thiết Lưu_L
TOAN
Phan Thanh Phương_T
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
NN
Nguyễn Phong_AV
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
TOAN
Nguyễn Đình Hồng_T
SINH
H' Dam Ađrơng_S
NN
Nguyễn Mạnh Cường_AV
LY
Lê Văn Đức_L
DIA
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M
TOAN
Phan Văn Kiểu_T
HOA
Đinh Thị Hà_H
VAN
Lê Ngọc Chương_V
TIN
Nguyễn Thế Lộc_Tin
LY
Hà Văn Luyên_L
SINH
Nguyễn Thị Tâm_S
VAN
Nguyễn Thị Bích Hạnh_V
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
TIN
Lê Thị Lý_Tin
TOAN
Nguyễn Thiên Hương_T
TOAN
Ngô Thị Lan HươngT
TOAN
Phạm Ngọc Lâm_T
LY
Tạ Thị Bích Hòa_L
VAN
Trần Thị Phượng_V
HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
HOA
Ngô Trọng Lương_H
VAN
Trương Thị Thương_V
LY
Trương Văn Tuấn_L
NN
Nguyễn Thị Thương_AV
TOAN
Phạm Quang Thiện_T
SU
Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su
SU
Trần Thị T. Hiền_Su
5 LY
Hà Văn Luyên_L
HOA
Nguyễn Thị Kim Thoa_H
TOAN
Phan Thanh Phương_T
SU
Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
LY
Lê Văn Đức_L
NN
Nguyễn Phong_AV
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
TOAN
Nguyễn Đình Hồng_T
TIN
Lê Thị Lý_Tin
SINH
H' Dam Ađrơng_S
CN
Trương Văn Tuấn_L
LY
Đặng Sỹ Danh_L
TOAN
Phan Văn Kiểu_T
SINH
Nguyễn Thị Tuyết Lan_S
VAN
Lê Ngọc Chương_V
TOAN
Nông Văn Lợi_T
HOA
Hoàng Thị Loan_H
SU
Trần Thị T. Hiền_Su
VAN
Nguyễn Thị Bích Hạnh_V
NN
Hồ Bá Thể_AV
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
TIN
Nguyễn Thế Lộc_Tin
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
TOAN
Phạm Ngọc Lâm_T
LY
Tạ Thị Bích Hòa_L
NN
Nguyễn Mạnh Cường_AV
HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
TOAN
Ngô Thị Lan HươngT
VAN
Trương Thị Thương_V
TOAN
Phạm Quang Thiện_T
TOAN
Nguyễn Thiên Hương_T
GDCD
Nguyễn Thị Hạnh_CD
LY
Nguyễn Thiết Lưu_L
TOAN
Ngô Văn Mười_T
T.6 1 DIA
Hoàng Khắc Việt_Đ
DIA
Phan Thị Thảo_Đ
NN
Cao Thị Minh Phương_Av
HOA
Lê Tự Việt_H
DIA
Phan Thanh Sơn_Đ
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
DIA
Nguyễn Thị Ly_Đ
NN
Nguyễn Thị Thương_AV
HOA
Ngô Trọng Lương_H
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
NN
Nguyễn Mạnh Cường_AV
TOAN
Phan Thanh Phương_T
SU
Hoàng Sỹ Long_Su
TOAN
Phan Văn Kiểu_T
TOAN
Nguyễn Quốc Sinh_T
TIN
Lê Thị Lý_Tin
CN
Hà Văn Luyên_L
NN
Nguyễn Thị Aí Vi_AV
TOAN
Hoàng Minh Tài_T
HOA
Hoàng Thị Loan_H
TOAN
Phạm Ngọc Lâm_T
TOAN
Hà Duy Nghĩa_T
LY
Trần Thị Huế_L
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
TIN
CaoVăn Nhân_Tin
TOAN
Nguyễn Ngọc Thuân_T
LY
Nguyễn Thiết Lưu_L
GDCD
Phạm Thanh Tùng_CD
SINH
Nguyễn Thị Tâm_S
TOAN
Nguyễn Đình Hồng_T
LY
Trương Văn Tuấn_L
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
NN
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
TOAN
Ngô Văn Mười_T
2 LY
Hà Văn Luyên_L
LY
Nguyễn Thiết Lưu_L
NN
Cao Thị Minh Phương_Av
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
DIA
Phan Thanh Sơn_Đ
CN
Trương Văn Tuấn_L
DIA
Hoàng Khắc Việt_Đ
TOAN
Nguyễn Đình Hồng_T
NN
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
DIA
Nguyễn Thị Ly_Đ
TOAN
Phan Thanh Phương_T
TIN
Lê Thị Lý_Tin
TOAN
Phan Văn Kiểu_T
TOAN
Nguyễn Quốc Sinh_T
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
SU
Trần Thị T. Hiền_Su
NN
Nguyễn Thị Aí Vi_AV
TOAN
Hoàng Minh Tài_T
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
LY
Nguyễn Công Hà_L
TOAN
Hà Duy Nghĩa_T
DIA
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M
LY
Trần Thị Huế_L
TOAN
Phạm Ngọc Lâm_T
TOAN
Nguyễn Ngọc Thuân_T
NN
Nguyễn Mạnh Cường_AV
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
HOA
Ngô Trọng Lương_H
SU
Hoàng Sỹ Long_Su
DIA
Phan Thị Thảo_Đ
NN
Nguyễn Thị Thương_AV
TIN
CaoVăn Nhân_Tin
VAN
Trần Thị Phượng_V
GDCD
Phạm Thanh Tùng_CD
3 TOAN
Hoàng Minh Tài_T
NN
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
HOA
Ngô Trọng Lương_H
DIA
Phan Thị Thảo_Đ
NN
Cao Thị Minh Phương_Av
DIA
Phan Thanh Sơn_Đ
SU
Hoàng Sỹ Long_Su
DIA
Hoàng Khắc Việt_Đ
TOAN
Nguyễn Đình Hồng_T
TOAN
Nguyễn Xuân Tuấn_T
CN
Nguyễn Thiết Lưu_L
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
TOAN
Ngô Văn Mười_T
SU
Trần Thị T. Hiền_Su
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
SINH
Đào Ngọc Châu_S
CN
Hà Văn Luyên_L
SINH
Nguyễn Thị Tâm_S
TIN
CaoVăn Nhân_Tin
TOAN
Phan Thanh Phương_T
VAN
Lê Ngọc Chương_V
HOA
Hoàng Thị Loan_H
VAN
Hoàng Thị Kiều Trang_V
CN
Trần Thị Huế_L
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
NN
Nguyễn Mạnh Cường_AV
VAN
Trần Thị Phượng_V
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
TIN
Nguyễn Thế Lộc_Tin
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
GDCD
Nguyễn Thị Hạnh_CD
HOA
Lê Tự Việt_H
LY
Nguyễn Công Hà_L
GDCD
Phạm Thanh Tùng_CD
SINH
Ngô Thị Hoài Vân_S
4 TOAN
Hoàng Minh Tài_T
TIN
Đào Thị Thu Hằng_Tin
DIA
Phan Thanh Sơn_Đ
LY
Hà Văn Luyên_L
TOAN
Phan Văn Kiểu_T
TOAN
Phạm Ngọc Lâm_T
LY
Trương Văn Tuấn_L
TOAN
Hà Duy Nghĩa_T
DIA
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M
TOAN
Nguyễn Xuân Tuấn_T
TOAN
Nguyễn Ngọc Thuân_T
DIA
Phan Thị Thảo_Đ
CN
Nguyễn Thiết Lưu_L
LY
Nguyễn Công Hà_L
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
VAN
Lê Ngọc Chương_V
NN
Nguyễn Thị Aí Vi_AV
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
SINH
Đào Ngọc Châu_S
HOA
Hoàng Thị Loan_H
TIN
Lê Thị Lý_Tin
VAN
Hoàng Thị Kiều Trang_V
SU
Trần Thị T. Hiền_Su
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
SINH
Nguyễn Thị Tâm_S
TIN
Nguyễn Thế Lộc_Tin
TOAN
Nguyễn Đình Hồng_T
GDCD
Nguyễn Thị Hạnh_CD
NN
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
HOA
Ngô Trọng Lương_H
SINH
Ngô Thị Hoài Vân_S
VAN
Trần Thị Phượng_V
HOA
Lê Tự Việt_H
NN
Cao Thị Minh Phương_Av
5 DIA
Hoàng Khắc Việt_Đ
NN
Phạm Thị Ngọc Lan_AV
TOAN
Phan Thanh Phương_T
TOAN
Nguyễn Xuân Tuấn_T
TOAN
Phan Văn Kiểu_T
TOAN
Phạm Ngọc Lâm_T
SINH
Đào Ngọc Châu_S
TOAN
Hà Duy Nghĩa_T
GDCD
Nguyễn Thị Hạnh_CD
LY
Trương Văn Tuấn_L
VAN
Lê Ngọc Chương_V
VAN
Hoàng Thị Kiều Trang_V
GDCD
Đặng Thị Nhung_CD
DIA
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
SU
Trần Thị T. Hiền_Su
HOA
Hoàng Thị Loan_H
CN
Hà Văn Luyên_L
VAN
Nguyễn Đình Thắng_V
TIN
Lê Thị Lý_Tin
SINH
Nguyễn Thị Tâm_S
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
CN
Trần Thị Huế_L
TIN
CaoVăn Nhân_Tin
NN
Nguyễn Thị Aí Vi_AV
TIN
Nguyễn Thế Lộc_Tin
DIA
Phan Thanh Sơn_Đ
TOAN
Nguyễn Đình Hồng_T
DIA
Phan Thị Thảo_Đ
GDCD
Phạm Thanh Tùng_CD
SINH
Ngô Thị Hoài Vân_S
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
VAN
Trần Thị Phượng_V
LY
Nguyễn Thiết Lưu_L
NN
Cao Thị Minh Phương_Av
T.7 1                                                                      
2                           NN
Trần Thị Ngọc Hà_AV
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
LY
Tạ Thị Bích Hòa_L
TOAN
Nông Văn Lợi_T
LY
Hà Văn Luyên_L
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
LY
Lê Văn Đức_L
DIA
Nguyễn Thị Ly_Đ
CN
Trần Thị Huế_L
TOAN
Nguyễn Thiên Hương_T
HOA
Nguyễn Thị Kim Thoa_H
LY
Đặng Sỹ Danh_L
VAN
Trương Thị Thương_V
CN
H' Dam Ađrơng_S
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
SU
Hoàng Huy Duẩn_Su
LY
Huỳnh Thanh Tiến_L
HOA
Ngô Trọng Lương_H
HOA
Lê Tự Việt_H
LY
Nguyễn Công Hà_L
SINH
Nguyễn Thị Mỹ Duyên_S
TIN
CaoVăn Nhân_Tin
3                           HOA
Nguyễn Thị Kim Thoa_H
CN
Lê Văn Đức_L
TOAN
Nguyễn Thiên Hương_T
TOAN
Nông Văn Lợi_T
CN
Hà Văn Luyên_L
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
NN
Trần Thị Ngọc Hà_AV
SU
Hoàng Sỹ Long_Su
DIA
Nguyễn Thị Ly_Đ
LY
Trần Thị Huế_L
VAN
Nguyễn Thị Lê_V
CN
Đặng Sỹ Danh_L
SU
Hoàng Huy Duẩn_Su
SINH
H' Dam Ađrơng_S
HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
VAN
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V
CN
Ngô Thị Hoài Vân_S
VAN
Trương Thị Thương_V
LY
Nguyễn Công Hà_L
TIN
CaoVăn Nhân_Tin
CN
Nguyễn Thị Mỹ Duyên_S
HOA
Lê Tự Việt_H
4                                                   HOA
Nguyễn Đình Tứ_H
SU
Hoàng Huy Duẩn_Su
LY
Huỳnh Thanh Tiến_L
HOA
Ngô Trọng Lương_H
SINH
Ngô Thị Hoài Vân_S
SU
Hoàng Sỹ Long_Su
TOAN
Nguyễn Thiên Hương_T
NN
Quang Đào Thanh Nhã_AV
TIN
CaoVăn Nhân_Tin
LY
Tạ Thị Bích Hòa_L
5                                                                      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018