SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 SH Sinh hoat Xã hội  
2 TOAN Toan Tự nhiên  
3 LY Vat ly Tự nhiên  
4 HOA Hoa hoc Tự nhiên  
5 SINH Sinh vat Tự nhiên  
6 TIN Tin hoc Tự nhiên  
7 VAN Van hoc Xã hội  
8 SU Lich su Xã hội  
9 DIA Dia ly Xã hội  
10 GDCD GDCD Xã hội  
11 NN Ngoai ngu Xã hội  
12 CN Công Nghệ Tự nhiên  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018