SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 1, năm học 2012-2013


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10A01 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 27
10A02 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 27
10A03 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 27
10A04 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 27
10A05 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 27
10A06 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 27
10A07 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 27
10A08 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 27
10A09 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 27
10A10 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 27
10A11 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 27
10A12 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 27
10A13 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 27
10A14 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Sinh vat(1), Hoa hoc(3), Tin hoc(2), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 27

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 21-4-2013