SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
12A01 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(3), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(1), 24
12A02 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(3), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(1), 24
12A03 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(3), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(1), 24
12A04 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(3), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(1), 24
12A05 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(3), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(1), 24
12A06 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(3), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(1), 24
12A07 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(3), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(1), 24
12A08 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(3), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(1), 24
12A09 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(3), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(1), 24
12A10 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(3), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(1), 24
12A11 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(3), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(1), 24
12A12 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(3), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(1), 24
12A13 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(3), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(1), 24
11A01 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 25
11A02 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 25
11A03 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 25
11A04 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 25
11A05 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 25
11A06 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 25
11A07 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 25
11A08 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 25
11A09 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 25
11A10 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 25
11A11 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 25
11A12 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(4), Công Nghệ(2), 25
10A01 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(3), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), Công Nghệ(2), 26
10A02 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(3), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), Công Nghệ(2), 26
10A03 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(3), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), Công Nghệ(2), 26
10A04 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(3), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), Công Nghệ(2), 26
10A05 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(3), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), Công Nghệ(2), 26
10A06 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(3), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), Công Nghệ(2), 26
10A07 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(3), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), Công Nghệ(2), 26
10A08 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(3), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), Công Nghệ(2), 26
10A09 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(3), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), Công Nghệ(2), 26
10A10 Sinh hoat(1), Toan(4), Vat ly(3), Hoa hoc(3), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Ngoai ngu(3), Công Nghệ(2), 26

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018