SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Nguyễn Xuân Tuấn_T Toan 12A04(4), 12A10(4), 8
Hà Duy Nghĩa_T Sinh hoat 11A09(1), 1
Hà Duy Nghĩa_T Toan 12A08(4), 11A09(4), 8
Phạm Quang Thiện_T Sinh hoat 10A06(1), 1
Phạm Quang Thiện_T Toan 12A02(4), 10A06(4), 10A08(4), 12
Phạm Ngọc Lâm_T Toan 12A06(4), 11A08(4), 11A12(4), 12
Ngô Văn Mười_T Toan 12A13(4), 10A02(4), 10A10(4), 12
Phan Thanh Phương_T Toan 12A03(4), 12A12(4), 11A07(4), 12
Hoàng Minh Tài_T Sinh hoat 12A01(1), 1
Hoàng Minh Tài_T Toan 12A01(4), 11A06(4), 8
Nguyễn Thiên Hương_T Toan 11A03(4), 11A10(4), 10A07(4), 12
Nguyễn Quốc Sinh_T Sinh hoat 11A02(1), 1
Nguyễn Quốc Sinh_T Toan 12A07(4), 11A02(4), 8
Ngô Thị Lan HươngT Toan 11A05(4), 11A11(4), 10A04(4), 12
Phan Văn Kiểu_T Sinh hoat 11A01(1), 1
Phan Văn Kiểu_T Toan 12A05(4), 11A01(4), 8
Nông Văn Lợi_T Sinh hoat 11A04(1), 1
Nông Văn Lợi_T Toan 11A04(4), 10A09(4), 8
Nguyễn Đình Hồng_T Sinh hoat 10A03(1), 1
Nguyễn Đình Hồng_T Toan 12A09(4), 10A03(4), 10A05(4), 12
Nguyễn Ngọc Thuân_T Sinh hoat 10A01(1), 1
Nguyễn Ngọc Thuân_T Toan 12A11(4), 10A01(4), 8
Nguyễn Thế Lộc_Tin Tin hoc 11A04(2), 11A05(2), 11A08(2), 11A10(2), 10A01(2), 10A02(2), 10A04(2), 14
Đào Thị Thu Hằng_Tin Tin hoc 12A02(1), 12A03(1), 12A05(1), 12A06(1), 12A07(1), 12A08(1), 12A09(1), 12A11(1), 12A12(1), 10A03(2), 10A05(2), 10A06(2), 10A07(2), 17
CaoVăn Nhân_Tin Sinh hoat 10A08(1), 1
CaoVăn Nhân_Tin Tin hoc 11A02(2), 11A06(2), 11A11(2), 11A12(2), 10A08(2), 10A09(2), 10A10(2), 14
Lê Thị Lý_Tin Sinh hoat 12A04(1), 1
Lê Thị Lý_Tin Tin hoc 12A01(1), 12A04(1), 12A10(1), 12A13(1), 11A01(2), 11A03(2), 11A07(2), 11A09(2), 12
Trương Văn Tuấn_L Vat ly 12A07(2), 12A10(2), 10A04(3), 10A06(3), 10
Trương Văn Tuấn_L Công Nghệ 12A07(1), 12A10(1), 12A12(1), 3
Đặng Sỹ Danh_L Sinh hoat 11A06(1), 1
Đặng Sỹ Danh_L Vat ly 12A11(2), 12A13(2), 11A06(3), 11A12(3), 10
Đặng Sỹ Danh_L Công Nghệ 11A06(2), 11A12(2), 4
Lê Văn Đức_L Sinh hoat 11A07(1), 1
Lê Văn Đức_L Vat ly 12A06(2), 12A12(2), 11A02(3), 11A07(3), 10
Lê Văn Đức_L Công Nghệ 11A02(2), 11A07(2), 4
Nguyễn Thiết Lưu_L Vat ly 12A02(2), 12A09(2), 10A02(3), 10A09(3), 10
Nguyễn Thiết Lưu_L Công Nghệ 12A02(1), 12A09(1), 12A11(1), 12A13(1), 4
Hà Văn Luyên_L Vat ly 12A01(2), 12A04(2), 12A08(2), 11A05(3), 9
Hà Văn Luyên_L Công Nghệ 12A01(1), 12A04(1), 12A08(1), 11A04(2), 11A05(2), 7
Huỳnh Thanh Tiến_L Sinh hoat 10A05(1), 1
Huỳnh Thanh Tiến_L Vat ly 12A03(2), 12A05(2), 10A03(3), 10A05(3), 10
Huỳnh Thanh Tiến_L Công Nghệ 12A03(1), 12A05(1), 12A06(1), 3
Tạ Thị Bích Hòa_L Sinh hoat 11A03(1), 1
Tạ Thị Bích Hòa_L Vat ly 11A03(3), 11A04(3), 10A01(3), 10A10(3), 12
Tạ Thị Bích Hòa_L Công Nghệ 11A03(2), 2
Nguyễn Công Hà_L Sinh hoat 11A08(1), 1
Nguyễn Công Hà_L Vat ly 11A01(3), 11A08(3), 10A07(3), 10A08(3), 12
Nguyễn Công Hà_L Công Nghệ 11A08(2), 2
Trần Thị Huế_L Vat ly 11A09(3), 11A10(3), 11A11(3), 9
Trần Thị Huế_L Công Nghệ 11A01(2), 11A09(2), 11A10(2), 11A11(2), 8
Nguyễn Đình Dũng_H Hoa hoc 11A03(2), 2
Nguyễn Thị Hạnh_H Hoa hoc 10A02(3), 3
Nguyễn Đình Tứ_H Hoa hoc 12A01(2), 12A05(2), 12A12(2), 10A01(3), 10A03(3), 10A05(3), 15
Hoàng Thị Loan_H Hoa hoc 12A06(2), 12A11(2), 11A04(2), 11A05(2), 11A06(2), 11A07(2), 11A08(2), 11A09(2), 16
Lê Tự Việt_H Sinh hoat 10A07(1), 1
Lê Tự Việt_H Hoa hoc 12A04(2), 12A13(2), 10A07(3), 10A09(3), 10A10(3), 13
Ngô Trọng Lương_H Sinh hoat 12A07(1), 1
Ngô Trọng Lương_H Hoa hoc 12A03(2), 12A07(2), 12A09(2), 10A04(3), 10A06(3), 10A08(3), 15
Nguyễn Thị Kim Thoa_H Sinh hoat 11A12(1), 1
Nguyễn Thị Kim Thoa_H Hoa hoc 12A02(2), 12A08(2), 12A10(2), 11A01(2), 11A11(2), 11A12(2), 12
Đinh Thị Hà_H Hoa hoc 11A02(2), 11A10(2), 4
Nguyễn Thị Tuyết Lan_S Sinh vat 12A01(1), 12A04(1), 12A06(1), 12A08(1), 11A01(1), 11A02(1), 11A09(1), 11A12(1), 8
Đào Ngọc Châu_S Sinh hoat 12A05(1), 1
Đào Ngọc Châu_S Sinh vat 12A05(1), 12A07(1), 12A09(1), 12A12(1), 11A03(1), 11A04(1), 11A07(1), 7
H' Dam Ađrơng_S Sinh vat 12A03(1), 12A10(1), 12A11(1), 10A02(1), 10A08(1), 5
H' Dam Ađrơng_S Công Nghệ 10A02(2), 10A08(2), 10A10(2), 6
Nguyễn Thị Mỹ Duyên_S Sinh hoat 12A13(1), 1
Nguyễn Thị Mỹ Duyên_S Sinh vat 12A02(1), 12A13(1), 10A03(1), 10A09(1), 4
Nguyễn Thị Mỹ Duyên_S Công Nghệ 10A03(2), 10A09(2), 4
Nguyễn Thị Tâm_S Sinh vat 11A05(1), 11A06(1), 11A08(1), 11A10(1), 11A11(1), 10A01(1), 10A04(1), 7
Nguyễn Thị Tâm_S Công Nghệ 10A01(2), 10A04(2), 4
Ngô Thị Hoài Vân_S Sinh vat 10A05(1), 10A06(1), 10A07(1), 10A10(1), 4
Ngô Thị Hoài Vân_S Công Nghệ 10A05(2), 10A06(2), 10A07(2), 6
Nguyễn Mạnh Cường_AV Ngoai ngu 12A04(4), 12A11(4), 10A01(3), 10A02(3), 14
Phạm Thị Ngọc Lan_AV Sinh hoat 12A10(1), 1
Phạm Thị Ngọc Lan_AV Ngoai ngu 12A02(4), 12A10(4), 10A05(3), 10A09(3), 14
Nguyễn Phong_AV Sinh hoat 12A09(1), 1
Nguyễn Phong_AV Ngoai ngu 12A06(4), 12A07(4), 12A09(4), 12
Cao Thị Minh Phương_Av Sinh hoat 10A10(1), 1
Cao Thị Minh Phương_Av Ngoai ngu 12A03(4), 12A05(4), 10A10(3), 11
Quang Đào Thanh Nhã_AV Ngoai ngu 11A02(4), 11A03(4), 11A06(4), 10A08(3), 15
Nguyễn Thị Aí Vi_AV Ngoai ngu 11A04(4), 11A05(4), 11A12(4), 12
Hồ Bá Thể_AV Ngoai ngu 11A08(4), 11A09(4), 11A10(4), 10A06(3), 15
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV Sinh hoat 11A11(1), 1
Nguyễn Thị Vân Oanh_AV Ngoai ngu 12A01(4), 12A13(4), 11A11(4), 12
Nguyễn Thị Thương_AV Sinh hoat 12A12(1), 1
Nguyễn Thị Thương_AV Ngoai ngu 12A08(4), 12A12(4), 10A03(3), 10A07(3), 14
Trần Thị Ngọc Hà_AV Ngoai ngu 11A01(4), 11A07(4), 10A04(3), 11
Nguyễn Thị Bích Hạnh_V Van hoc 12A02(3), 12A13(3), 11A01(3), 11A07(3), 12
Lê Ngọc Chương_V Van hoc 12A07(3), 12A11(3), 11A03(3), 11A08(3), 12
Nguyễn Đình Thắng_V Van hoc 12A06(3), 12A08(3), 11A04(3), 11A06(3), 11A12(3), 15
Nguyễn Thị Lê_V Van hoc 12A04(3), 11A02(3), 11A05(3), 11A09(3), 11A11(3), 15
Nguyễn Thị Minh Nguyệt_V Van hoc 12A05(3), 12A10(3), 10A03(3), 10A04(3), 10A07(3), 15
Trần Thị Phượng_V Sinh hoat 10A02(1), 1
Trần Thị Phượng_V Van hoc 12A09(3), 10A02(3), 10A08(3), 10A09(3), 12
Hoàng Thị Kiều Trang_V Van hoc 12A01(3), 12A12(3), 11A10(3), 9
Trương Thị Thương_V Sinh hoat 12A03(1), 1
Trương Thị Thương_V Van hoc 12A03(3), 10A01(3), 10A05(3), 10A06(3), 10A10(3), 15
Hoàng Sỹ Long_Su Lich su 12A05(1), 12A07(1), 12A11(1), 12A12(1), 12A13(1), 11A07(1), 11A08(1), 10A05(2), 10A06(2), 11
Hoàng Huy Duẩn_Su Sinh hoat 12A06(1), 1
Hoàng Huy Duẩn_Su Lich su 12A01(1), 12A03(1), 12A06(1), 12A09(1), 10A01(2), 10A02(2), 10A04(2), 10
Trần Thị T. Hiền_Su Lich su 11A01(1), 11A02(1), 11A03(1), 11A04(1), 11A05(1), 11A06(1), 11A09(1), 11A10(1), 11A11(1), 11A12(1), 10A08(2), 10A10(2), 14
Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su Sinh hoat 10A09(1), 1
Nguyễn Thị Bích Hạnh_Su Lich su 12A02(1), 12A04(1), 12A08(1), 12A10(1), 10A03(2), 10A07(2), 10A09(2), 10
Đặng Thị Nhung_CD GDCD 12A02(1), 12A04(1), 12A06(1), 12A08(1), 12A10(1), 12A12(1), 12A13(1), 11A02(1), 11A04(1), 11A06(1), 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A10(1), 11A11(1), 11A12(1), 16
Nguyễn Thị Hạnh_CD Sinh hoat 11A05(1), 1
Nguyễn Thị Hạnh_CD GDCD 12A01(1), 12A03(1), 12A05(1), 12A07(1), 12A09(1), 12A11(1), 11A01(1), 11A03(1), 11A05(1), 10A02(1), 10A04(1), 10A06(1), 10A08(1), 13
Phạm Thanh Tùng_CD GDCD 10A01(1), 10A03(1), 10A05(1), 10A07(1), 10A09(1), 10A10(1), 6
Phan Thanh Sơn_Đ Dia ly 12A03(3), 12A05(3), 12A06(3), 10A01(1), 10A02(1), 10A03(1), 12
Phan Thị Thảo_Đ Sinh hoat 12A02(1), 1
Phan Thị Thảo_Đ Dia ly 12A02(3), 12A04(3), 12A12(3), 10A04(1), 10A05(1), 10A06(1), 12
Hoàng Khắc Việt_Đ Sinh hoat 12A08(1), 1
Hoàng Khắc Việt_Đ Dia ly 12A01(3), 12A08(3), 10A07(1), 10A08(1), 10A09(1), 10A10(1), 10
Nguyễn Thị Ly_Đ Sinh hoat 12A11(1), 1
Nguyễn Thị Ly_Đ Dia ly 12A07(3), 12A10(3), 12A11(3), 11A07(1), 11A08(1), 11A09(1), 11A11(1), 11A12(1), 14
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M Sinh hoat 11A10(1), 1
Trần Thị Phương Thảo_Đ_M Dia ly 12A09(3), 12A13(3), 11A01(1), 11A02(1), 11A03(1), 11A04(1), 11A05(1), 11A06(1), 11A10(1), 13
Nguyễn Thị Cẩm Thâm_TD Sinh hoat 10A04(1), 1

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018