SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
Trường : Phan Đình Phùng
Học kỳ 2, năm học 2017-2018


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A01 50 1    
2 12A02 50 2    
3 12A03 50 3    
4 12A04 50 4    
5 12A05 50 5    
6 12A06 50 6    
7 12A07 50 7    
8 12A08 50 8    
9 12A09 50 9    
10 12A10 50 10    
11 12A11 50 11    
12 12A12 50 12    
13 12A13 50 13    
14 11A01 50 14    
15 11A02 50 15    
16 11A03 50 16    
17 11A04 50 17    
18 11A05 50 18    
19 11A06 50 19    
20 11A07 50 20    
21 11A08 50 21    
22 11A09 50 22    
23 11A10 50 23    
24 11A11 50 24    
25 11A12 50 25    
26 10A01 50 26    
27 10A02 50 27    
28 10A03 50 28    
29 10A04 50 29    
30 10A05 50 30    
31 10A06 50 31    
32 10A07 50 32    
33 10A08 50 33    
34 10A09 50 34    
35 10A10 50 35    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 6.0 on 22-4-2018